F9801


Torque Sensor

特点和用途

  • 静态扭矩传感器,铝合金材料,采用金属箔 式应变片技术,结构紧凑。
  • 适用于静态、非连续旋转的扭矩力值测量。

参数

输出灵敏度 2.0 ± 10% mV / V
零点输出 ± 2 % F.S.
非线性 0.5% F.S.
滞后 0.25 % F.S.
重复性 0.1 % F.S.
蠕变(30分钟) 0.5 % F.S.
温度灵敏度漂移 0.05 % F.S. / 10ºC
零点温度漂移 0.05 % F.S. / 10ºC
输入电阻 410 ± 10 Ω
输出电阻 350 ± 5 Ω
绝缘电阻 ≥5000MΩ/100VDC
激励电压 10 V
最大激励电压 15 V
温度补偿范围 - 10 ~ 60 ºC
工作温度范围 - 20 ~ 80 ºC
安全超载 120 % F.S.
极限超载 150 % F.S.
电缆线尺寸 Ø 3×3000mm
防护等级 IP65