F9804


Multi Component Force Sensor

特点和用途

  • 三维力的测量,微型传感器,不锈钢结构,坚固耐用。采用金属箔式应变片技术,相互 干扰误差小。
  • 广泛应用于工业、研发等领域的测量和控制。

参数

输出灵敏度 1.0 ± 10% mV / V
零点输出 ± 2% F.S.
非线性 0.5% F.S.
滞后 0.25 % F.S.
重复性 0.25 % F.S.
蠕变(30分钟) 0.2 % F.S.
温度灵敏度漂移 0.05 % F.S. / 10ºC
零点温度漂移 0.05 % F.S. / 10ºC
输入电阻 385 ± 30 Ω
输出电阻 350 ± 5 Ω
绝缘电阻 ≥5000MΩ/100VDC
激励电压 10 V
最大激励电压 15 V
温度补偿范围 - 10 ~ 60 ºC
工作温度范围 - 20 ~ 80 ºC
安全超载 120 % F.S.
极限超载 200 % F.S.
电缆线尺寸 3×Ø5×3000mm
防护等级 IP65