F1860


Compression Load Cell

特点和用途

  • 微型传感器,外形小巧
  • 不锈钢材料
  • 可定制,IP64
  • 适用于各种小空间的测力,广泛应用于工业、研发等领域的测量和控制

参数

输出灵敏度 0.5~1.0 mV / V (3~5kg); 1.0~1.5 mV / V (10~30kg)
非线性 1~3 % F.S.
滞后 1~3 % F.S.
重复性 1~3 % F.S.
温度灵敏度漂移 0.5 % F.S. / 10ºC
零点温度漂移 0.5 % F.S. / 10ºC
输入电阻 350±10Ω
输出电阻 350±3Ω
绝缘电阻 ≥2000MΩ/50VDC
激励电压 5V
最大激励电压 12V
温度补偿范围 -10 ~ 60 ºC
工作温度范围 -20 ~ 80ºC
安全超载 120% F.S.
极限超载 150 % F.S.
电缆线尺寸 Ø2×3000 mm
防护等级 IP64